Заключение на генералния адвокат по дело C 817/21 | Inspecţia Judiciară

Съдебни дисциплинарни органи: според генерален адвокат Collins правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която възлага на заместник-главния инспектор да упражнява надзор на разследванията по сигнали срещу главния инспектор.


cp230017bg.pdf
pdf, 213 KB