Заключение на генералния адвокат по дело C 520/21 | Bank M. (Последици от обявяването на договор за недействителен)

Генерален адвокат Collins: след обявяване на недействителността на договор за ипотечен кредит поради наличието на неравноправни клаузи, потребителите могат да предявяват към банките претенции, които надхвърлят връщането на паричната престация, а банките — не могат.

Националните съдилища трябва да проверят дали от гледна точка на националното право потребителите имат право да предявяват такива претенции и ако е така, да се произнесат по тяхната основателност.


cp230036bg.pdf
pdf, 214 KB