Заключение на генералния адвокат по дело C 216/21 | Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“

Според генералния адвокат Emiliou процедура за повишаване в длъжност на съдиите, която се основава на оценка на тяхната работа и поведение от страна на комисия, съставена от председателя и съдиите от съответния по-висшестоящ съд, е съвместима с правото на Съюза.

При все това, дори самите членове на тази комисия да са независими, приложимите от тях критерии трябва да са достатъчно обективни, релевантни и подлежащи на проверка и комисията трябва да бъде задължена да мотивира решенията си.


cp230034bg.pdf
pdf, 214 KB