Уважаеми колеги,

Съюзът на юристите в България подготвя издаването на литературния сборник „Темида – 8“ през 2024 г.

Проф. Снежана Начева, председател на Културния дом към Съюза на юристите в България, в писмо до колегите насърчава всички пишещи юристи да кандидатстват за участие в литературния алманах.

Желателно е да се изпращат до пет стихотворения, до десет епиграми и/или до три къси разказа с общ обем не повече от пет машинописни страници от един автор не по-късно от 29 февруари 2024 г.

Материалите за публикация ще бъдат подбрани от редакционна колегия в състав:

Председател - Кети Бозукова – главен секретар на СЮБ

Членове - Димитър Генчев и проф. Снежана Начева

Изпращайте Вашите произведения на адрес:

гр. София - 1000

ул. „Пиротска“ № 7

Културен дом при СЮБ

За Сабиха Мехмедова

Секретар на Културния дом

или на e-mail: library@sub.bg