ТЕМИ

лектори

точки

ТМ

СМ

1

Комуникация и култура. Предизвикателства пред разбирането.

М.Кисикова

2

2

2

2

Конфликтите в здравеопазването и роля на медиацията в разрешаването им. Добри практики по света.

М.Шаркова

2

2

3

Как да повлияем върху креативността на страните при генериране на решения. Оценка на избора.

А. Тросен

2

2

4

Медиацията като познание. Ескалиращи семейни конфликти. Карта на конфликта и преструктуриране на сложността.

А. Тросен

2

2

5

Семейна медиация - видове, различни подходи. Оценка на случаите преди провеждане на процедурата.

А. Тросен

2

2

6

Видове АРС - хибридни форми, незадължителен арбитраж и др.

Б. Уитфийлд

2

2

7

Обезщетения в авторското право - как да ги постигнем в процеса на преговори и медиация

Б. Уитфийлд

2

2

8

Диалог, препятствия пред диалога

В. Рахлис

2

2

9

Симулатор на семейни преговори

В. Рахлис

2

2

10

Симулатор на търговски преговори

В. Рахлис

2

2

11

Техники за установяване на контакт и убеждаване

В. Рахлис

2

2

12

Емоционална интелигентност в бизнес преговорите

Г. Василева

2

2

13

Предизвикателства пред дигиталната комуникация

Г. Василева

2

2

2

14

Изчисляване на цената на конфликта. Кога си заслужава провеждането на процедура по медиация на работното място.

Д. Вахлиг

2

2

15

Кой кой е в конфликта - анализ на участниците и заинтересованите страни.

Д. Вахлиг

2

2

16

Медиаторски умения

Дана Рона

2

2

2

17

Медиация в наказателното право

Дана Рона

2

18

Решаване на потребителски спорове

Б.Николов

2

19

Специфични схеми за АРС /FIDIC, Project mediation, WIPO /

Л. Василева

2

2

20

Какво е коучинг и приложното му поле в медиацията

М. Илиева

2

2

2

21

Ключови психологически умения в комуникацията - с какво психологията може да бъде полезна?

Милена Леблан

2

2

2

22

Спорове при презгранично отвличане на деца от родители - децата и всички останали

Р. Минкова

2

2

23

Правна рамка на семейната медиация

Ю. Раданова

2

2

Практикум+тест

4

4

50

30

30

При събирането на 30 точки по определена схема получавате сертификат за в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите...

По време на школата ще бъдат проведени първите две нива от сертифициращото обучение - общо 40 уч. часа от основното обучение по медиация (изисква се пълно присъствие). За получаване на сертификат е необходимо успешно полагане на теоретичния изпит, както и преминаване на практическите занимания - още 2 /два/ учебни дни, които ще бъдат допълнително уточнени.

Такса за участие в основното сертифициращо обучение /опция 3/ - 490 лв. /таксата е преферeнциална - вместо 590 лв. - 490лв. за цялото обучение/. Важно: практикумът от 2 дни ще се проведе допълнително през септември.

контакти:

tel- + 359887423336