УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С решение №13062 от 03.10.2019г., постановено по адм.д. № 3586/2016 г., Върховният административен съд отмени Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (обнародвана в ДВ, бр.28 от 28.03.2014г.), с изключение на разпоредбите на чл.7, ал.2, т.4 и §2 от ДР на същата.

На извънредно заседание, проведено на 07.10.2019г. Адвокатски съвет-Бургас прие следното становище:

Отмяната на НИД на Наредба №1/2004г. и връщането на адвокатските възнаграждения на нивото им от 2010г., ще доведе до изключително тежки последствия както за практикуващите адвокати, така и за физическите и юридическите лица – страни в съдебни производства.

За съжаление, в периода през който се очакваше този „предизвестен край“ на производството по горното дело, Висшите органи на адвокатурата не предприеха адекватни действия за предотвратяване на последствията от отмяната на най-мащабните изменения и допълнения на Наредба №1/2004г. от нейното приемане.

Такива действия не бяха предприети и близо две години след постановяване на решенията по съединени дела С-427/16 и С-428/16 на Съда на ЕС, които ясно показаха необходимостта от изцяло нов подход при изработване и одобряване/приемане на Наредба/Тарифа за адвокатските възнаграждения.

И докато отменителните мотиви в решение №13062 от 03.10.2019г., постановено по адм.д. № 3586/2016 г., Върховният административен съд, почиват изцяло на процедурни нередности при приемане на НИД на Наредба №1/2004г. и биха могли да се преодолеят с провеждането на нова и съобразена с изискванията на Закона за нормативните актове процедура, то преодоляването на констатираните в решенията на СЕС пороци, изискват коренно различен подход при изработването и приемането на нова Наредба/Тарифа за адвокатските възнаграждения.

Съгласно действащия Закон за адвокатурата, Висшият адвокатски съвет е единственият правен субект, в чиито правомощия е провеждането на процедура по изменение на Наредба № 1 от 2004 г., съответно приемане на нов подзаконов акт, и продължаващото вече години бездействие в тази насока (още повече след постановяване на решенията на СЕС), все повече създава впечатление за несигурност и липса на ясна визия за решаване на проблема. Намираме това за недопустимо, имайки предвид, че на Висшия адвокатски съвет са предоставени всички ресурси, необходими за осъществяването на тази дейност (в това число и допълнителен финансов ресурс, генериран в резултат от удвоения размер на членския внос за ВАдвС). Според нас е пропуснато ценно време, през което при по-далновиден поглед върху проблема, нямаше да се озовем в сегашното незавидно положение.

Считаме, че доколкото постановеното от ВАС съдебно решение № 13062/03.10.2019 г. по административно дело № 3586/2016 г., подлежи на съдебно оспорване в неговата отменителна част, то възможността за депозиране на жалба не следва да бъде пропускана поради изложените по-горе съображения и предвид необходимостта от отлагане във времето влизането на този съдебен акт в законна сила. Виждането на Адвокатски съвет-Бургас е, че в спешен порядък следва да бъдат извършени следните действия:

1. Обжалване на решение №13062 от 03.10.2019г., постановено по адм.д. № 3586/2016 г., Върховният административен съд в отменителната му част.

(Срок – в срока за обжалване)

2. Внасяне в НС на ЗИД на чл.36 от Закона за адвокатурата, като ал.1 и ал.2 на чл.36 придобият следното съдържание:

„Чл.36 (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента и зависи от материалния интерес, фактическата и правна сложност на възложената работа и отнетото време. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в тарифа за адвокатските възнаграждения, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието, след съгласуване с Висшия адвокатски съвет.“

(Срок – до 31.10.2019г.)

3. Провеждане на съобразена с разпоредбите на ЗНА процедура за приемане на Наредба за ИД на Наредба №1/2004г. на ВАдвС, която да замени отменените с решението на ВАС текстове до приемането на нова тарифа за адвокатските възнаграждения.

(Срок до 15.01.2020г.)

4. Предприемане на активни действия с цел приемането на нов регламент за определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения, който не противоречи на Договора за функциониране на ЕС и на правото на ЕС.

(Срок – незабавно)

В случай на продължаващо неглижиране на проблема със създаването на стабилен подзаконов акт, съобразен с изискванията на националното и Съюзното право, уреждащ размерите на адвокатските възнаграждения и гарантиращ сигурност както за адвокатите, така и за техните клиенти, заявяваме готовността си да инициираме и проведем активни протестни действия.