Уважаеми колеги,

С цел улесняване дейността на адвокатите и адвокатски дружества/съдружия, АС Бургас сключи рамков договор за транспортиране и унищожаване на отпадъци - архивни дела на вписани в Адвокатска колегия – Бургас адвокати и адвокатски дружества/съдружия.

Услугата, предоставяна по силата на договора представлява транспортиране на разделно събрани хартиени и картонени отпадъци с неопасен характер с код - 20 01 01 (архив).

Изпълнител е „Евро Импекс-Бургас“ ЕООД - дружество, притежаващо Регистрационен документ за дейности с отпадъци № 02-ДО-435-06 от 05.05.2022г. и Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци № 12-РД-1022-06 от 07.10.2022г .

По силата на договора всеки действащ адвокат може да се обърне към изпълнителя, за да предаде за унищожаване архива си.

За целта се подава писмена заявка на email: burgas@euroimpex.bg. В заявката се посочват: точен адрес на обекта/кантората, приблизително количество архив (отпадък), както и подробни данни на адвоката/адвокатското дружество/съдружие за издаване на фактура и съставяне на протокол.

тел.за връзка със служител на изпълнителя: 0889 919 516 - Марияна Николова.

Стойността на услугата е 30 лева без ДДС за еднократно извозване и унищожаване.