СЕМИНАР НА ТЕМА:
„ИЗМЕНЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО АПК. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТКВА ПО АПК. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ - ВИДОВЕ. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.“


Програма
pdf, 114 KB