НБПП в ролята си на платец на доходи на самоосигуряващи се лица, има задължението да изготвя справка по образец за изплатените доходи през данъчната година (чл. 73, ал. 1, изр. 1 ЗДДФЛ). Справката по чл.7З ал. 1 се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. Същата се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Съгласно чл.45 ал.5 от ЗДДФЛ при поискване от лицето по чл.29, ал. 1, т.3 -самоосигуряващо се лице, на което е изплатен доход, НБПП като платец на доходи, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход.

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че лицата, които са поискали служебни бележки, НБПП е издало същите, които предоставя по електронен път.

Спазвайки политиката за работа с лични данни и изразено становище на Длъжностното лице по защита на личните данни вх. N2 21-111-163/22.11.2021 г. адвокатския съвет няма валидно основание да получава информация за индивидуалните адвокатски възнаграждения за предоставена правна помощ, които са лични данни по смисъла на относимите регулации.