Решения на Общия съд по дела T‑606/20 и T‑607/20 | Austrian Power Grid и др./ACER

Общият съд потвърждава засилените правомощия на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) да взема индивидуални решения по трансгранични въпроси.

Така ACER има право да променя предложенията на операторите на преносни системи, за да осигури съответствието им с правото на Съюза в областта на енергетиката, без да е обвързана с евентуалните въпроси, по които компетентните национални регулаторни органи са постигнали съгласие.


cp230026bg.pdf
pdf, 223 KB