РЕШЕНИЕ
№ 3939
София, 07.04.2015
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение,
в съдебно заседание на осемнадесети февруари в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДОНКА ЧАКЪРОВА и ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Николина Аврамова
и с участието на прокурора Маринела Тотева
изслуша докладваното от съдията ИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело № 9114/2014. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 208 -228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), чрез процесуален представител срещу решение № 2420 от 11.04.2014 г., постановено по административно дело № 8244/2013 г. от Административен съд София град (АССг), с което е отменено нейно решение Ж 79/2012 г. от 05.08.2013 г. в частта му по т. 2. По наведени доводи за неправилност на решението се иска отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което жалбата на Спасов против решението на КЗЛД бъде отхвърлена като неоснователна.Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът по касационната жалба – Чавдар Пенчев Спасов оспорва жалбата, която счита за неоснователна и моли съда да остави в сила обжалваното решение.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за (не)основателност на касационната жалба.
Върховният административен съд (ВАС), състав на Пето отделение при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното:
Касационната жалба е подадена от активно легитимирана страна, в срока по чл. 211 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:
С обжалваното решение първоинстанционният съд, след извършената проверка за законосъобразност приема, че оспореният пред него административен акт е издаден от некомпетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на предвидените в закона административнопроизводствени правила, но в нарушение на материалния закон и неговата цел.
Решението е правилно.
С обжалваното пред първоинстанционния съд Решение Ж 79/2012 от 05.08.2013 г. КЗЛД е обявява жалбата на Елеонора Георгиева Стратиева срещу Чавдар Пенчев Спасов в качеството му на адвокат за неоснователна, а по т.2 на същото решение на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) налага на Спасов в посоченото по-горе качество глоба в размер на 2 600 лв. за неизпълнение на задължението му по чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД – неподаване на заявление като администратор на лични данни пред КЗЛД.
По жалба на Спасов с обжалвания пред настоящата инстанция съдебен акт е отменено решението на КЗЛД в частта му по т.2. За да постанови този резултат АССг приема, че със специалния по отношение на ЗЗЛД Закон за адвокатурата и предвидената в чл. 145 от Наказателния кодекс защита на адвокатската тайсе осъществява превенцията за опазване на личните данни, които адвокътът е узнал при и по повод на осъществяване на дейността си.
Обоснован и съответен на закона е изводът в обжалваното решение, че целта по чл. 1, ал. 2 ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните в случая се осъществява по реда на специалния закон - Закона за адвокатурата. Нещо повече същата е гарантирана и с предвидената в чл. 145 НК наказателна отговорност в случаите на противозаконно откриване на чужда тайна, опасна за доброто име на някого, която му е поверена или му е станала известна във връзка с неговото занятие. В тази насока следва да бъде посочен и факта, че адвоката не извършва дейност, като събиране, записване, организиране адаптиране, изменение, възстановяване на лични данни, предвид разпоредбата на чл. 33, ал. 1 и ал.2 от Закона за адвокатурата.
От изложеното следва, че фактът, че Спасов, в качеството му на адвокат има достъп до лични данни, упражнявайки професията си не води до извод за наличие на предпоставките по по чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД. Поради това съдът намира, че в конкретния случай не е осъществено нарушението, за което е ангажирана отговорността на Спасов - липсват материалноправни предпоставки за наложената глоба по чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на ВАС приема, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Пето отделение
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2420 от 11.04.2014 г. по административно дело № 8244/2013 г. на Административен съд София-град.
Решението е окончателно.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов секретар:
ЧЛЕНОВЕ: /п/ Донка Чакърова /п/ Илиана Славовска