Решение на Съда по дело C‑555/21 | UniCredit Bank Austria

Правото на потребителя да му се намалят общите разходи по кредита, когато предсрочно погасява кредита си за недвижим имот, не обхваща разходите, които не зависят от срока на договора.

Затова потребителят може да иска само намаляване на лихвата и на зависещите от срока на кредита разходи.


cp230025bg.pdf
pdf, 203 KB