Решение на Съда по дело C‑34/21 | Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

Прякото излъчване чрез видеоконферентна връзка на учебните занятия в обществените училища попада в обхвата на ОРЗД


cp230054bg.pdf
pdf, 215 KB