Решение на Съда по дело C 638/22 PPU | Rzecznik Praw Dziecka и др. (Спиране на изпълнението на решение за връщане)

Правото на Съюза не допуска възможност национални органи да спират без обосновка изпълнението на влязло в сила решение за връщане на дете.

Изискването за ефективност и бързина, което трябва да се съблюдава при постановяването на решение за връщане на дете, трябва да се спазва и при изпълнението на такова решение.


cp230031bg.pdf
pdf, 211 KB