cp230006bg.pdf
pdf, 213 KB

Решение на Съда по дело C 356/21 | TP (Аудио-визуален редактор за обществена телевизия)

Сексуалната ориентация не може да бъде основание за отказ да бъде сключен договор със самостоятелно заето лице.

Като обхваща широк спектър от професионални дейности, Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите създава основна рамка за борба срещу дискриминацията, основана по-специално на сексуалната ориентация.