В заседанието си на 11.09.2015 г., Висшият адвокатски съвет взе Решение № 1379, с което обръща внимание на Адвокатските съвети, че пропускат за изпълняват задълженията си за образуване на дисциплинарни производства против адвокати, които работят под минималните размери на адвокатските възнаграждения по Наредба № 1.
Адвокатските съвети следва да укажат на адвокатите, че социално слабите се ползват от безплатна адвокатска помощ по реда на чл. 38 от ЗА, но не и от намаляване на адвокатските възнаграждения под минимума предвиден в Наредба № 1.
За констатирани описаните по- горе случаи следва да се образуват дисциплинарни производства.