В периода 30.05.2024г. – 02.06.2024г. в гр.Бургас се проведе пролетната национална конференция на българската адвокатура на тема „Отговорността за разноски за адвокатско възнаграждение в светлината на Решението по дело С-438/22 на СЕС. Необходими промени.“.

В конференцията участваха председателите и секретарите на адвокатските съвети на всички колегии в страната и членовете на ВАдС, ВКС и ВДС.

Цялата логистика и организацията на конференцията беше извършена от Адвокатски съвет Бургас.

Приветствия и пожелания за успешна работа на конференцията поднесоха проф. д.н.Мария Нейкова, областен управител на област Бургас и декан на ЮФ на БСУ, г-н Михаил Хаджиянев, председател на Общински съвет Бургас, който поднесе и пожеланията на кмета на община Бургас г-н Димитър Николов, съдия Пламен Синков, административен ръководител на Апелативен съд Бургас и съдия Даниела Драгнева, административен ръководител на Административен съд Бургас.

В приветствията си съдия Синков и съдия Драгнева отбелязаха бързата институционална реакция по проблема от страна на адвокатурата и необходимостта от намиране на решение по въпроса, отчитащо интересите на всички участници в процеса и запазващо достойнството на адвокатския труд.

Работната част на конференцията беше обособена в два панела:

Първи панел – Отговорността за разноски за адвокатско възнаграждение в гражданския и административния процес. Проблеми в практиката при присъждане на адвокатско възнаграждение като част от разноските по делото, произтичащи от Решението по дело С-438/22 на СЕС.

Модератор: доц. Иван Стойнев

Участници:

1) доц. Иван Стойнев – Правни последици от Решението по дело С-438/22 на СЕС(обща постановка на въпроса);

2) адв. Красимира Иванова – Правни последици от Решението по дело С-438/22 на СЕС в практиката по граждански и търговски дела;

3) адв. Илонка Райчинова - Правни последици от Решението по дело С-438/22 на СЕС в практиката на административните съдилища;

4) адв. Стефан Марчев – Проблеми в работата на адвокатските съвети, породени от Решението по дело С-438/22 на СЕС.

Втори панел - Необходими промени в нормативната уредба

Модератор: адв. Валя Гигова

Участници:

1) адв. Ели Христова – Добри европейски практики по въпросите за присъждане на адвокатско възнаграждение;

2) доц. Иван Стойнев – Необходимите нормативни промени;

3) адв. Валя Гигова – Възможните нормативни разрешения относно определяне на адвокатското възнаграждение и присъждането му като част от отговорността за разноски.

Докладчиците поднесоха систематизирана информация за съдебната практика у нас по въпроса с разноските за адвокатско възнаграждение по граждански, търговски и административни дела, след постановяването на решението на СЕС. Представено беше изследванеза начина, по който е уредено обезщетяването на съдебните разноски в страните от ЕС, като се направи анализ на добрите и лошите страни на всяка от правните уредби. Споделени бяха трудностите и проблемите пред адвокатските съвети, произтичащи от решението на СЕС и се обсъдиха бъдещи общи практики на Съветите в тази насока.

Основно място в изложенията на докладчиците беше отделено на лошия прочит, който част от съдилищата правят на мотивите и диспозитива на решението на СЕС. Подчерта се, че в никоя част от решението не се прогласява нищожността на Наредба №1/2004г. на ВАдС за МРАВ, както неправилно се приема от някои съдебни състави. След изнасянето на докладите на участниците, се проведе дискусия, по време на която колегите от страната споделиха последната съдебна практика в съдебните им райони и начините, по които търсят изход от създалата се ситуация.

Обсъдиха се възможните варианти за краткосрочно и трайно намиране на решение за справедливо обезщетяване на разноските в процеса, част от които са разноските за адвокатско възнаграждение. Набелязани бяха конкретни действия, които Висшият адвокатски съвет следва да предприеме за излизане от създалата се след решението на СЕС ситуация.

Всички участници в конференцията изказаха на Адвокатска колегия гр.Бургас и в частност на Адвокатски съвет Бургас, благодарността си от отличната организация на конференцията и топлото посрещане. Председателят на ВАдС Ивайло Дерменджиев връчи на АК Бургас почетния плакет на ВАдС.

От своя страна ние като организатори, изказваме благодарността си на Община Бургас, кмета г-н Николов и председателя на Общински съвет Бургас г-н Хаджиянев за подкрепата, която ни беше оказана при организиране на мероприятието.

Благодаря на всички колеги от Адвокатски съвет Бургас, за активното им участие и екипната работа при организирането и провеждането на конференцията!