Във връзка с организацията и изпълнението на процедурата за предоставяне на безплатна правна помощ на граждани, пристигащи от Украйна, Националното бюро за правна помощ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на всички адвокати, вписани в НРПП да предоставят консултации на гражданите, пристигащи в Република България от Украйна по глава 5а от ЗПП извън РЦК. ДОПУСКА се предоставяне на консултации по глава 5а от ЗПП от адвокати, вписани в НРПП и в колегиите, където не са разкрити РЦК.

Националното бюро за правна помощ приема образец на ФОРМУЛЯР, удостоверяващ извършената консултация. При отчитане на предоставената правна помощ всеки адвокат попълва отчет и прилага към него оформен формуляра с дата и подписи на адвоката и консултираното лице. В случай, че адвокатът е изготвял документи от името на лицето до конкретен орган или институция, копия от документите, в официален вид с входящ номер от съответната институция, следва също да бъдат приложени към отчета, за удостоверяване на осъществената от адвоката дейност.

Въвежда се временно облекчен ред за предоставяне на правна помощ на вече консултираните по глава 5 а от ЗПП граждани, пристигнали от Украйна, като, допуска правна помощ за подготовка и изготвяне на документи във връзка с реализиране на правата им, свързани с пребиваването им в Република България, без да е необходимо изрично искане от лицето и съответно постановяване на решение от председателя на НБПП.


formulyar.docx
docx, 23 KB