Адвокатският съвет-Бургас, на основание чл.81, ал.2, вр.ал.1 от Закона за адвокатурата свиква на 24 и 25 април 2021 г. в 8.30 ч. редовно годишно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Бургас, в гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 21, х-л „България“, зала 1, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на адвокатския съвет през 2020г.; 2. Доклад на контролния съвет за 2020г.; 3. Отчет на дисциплинарния съд за 2020г.; 4. Приемане бюджета на Съвета на АК за 2021г.; 5. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2021г. и евентуално допълнително гласуване за висши органи на адвокатурата; 6. Разни. При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе в 9.30 часа същият ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите членове на колегията.