УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 25 януари 2020 г. (събота) от 08:30 часа ще бъде проведено годишно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Бургас, в сградата на Съдебна палата-Бургас, етаж 1, зала № 2, при следния дневен ред:
1. Запознаване на Общото събрание с финансовото и документално състояние на АК-Бургас при встъпването в длъжност на настоящия Адвокатски съвет и към 25.01.2020г.;
2. Отчет за дейността на адвокатския съвет през 2019г.;
3. Доклад на контролния съвет за 2019г.;
4. Отчет на дисциплинарния съд за 2019г.;
5. Приемане бюджета на Съвета на АК за 2020г.;
6. Провеждане на избор за допълване състава на Дисциплинарния съд с двама члена;
7. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2020г.;
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе в 9.30 часа същият ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите членове на колегията.