С приложено писмо с изх.№ 89/14.02.2022 г., в отговор на писмо от Висш адвокатски съвет с изх.№158/07.02.2022 г., са изпратени в обобщен вид коментарите, предложенията и бележките на членовете на Адвокатска колегия – Бургас по Проекта за изменение на ГПК в частта за заповедното производство.