УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

В закритата секция са достъпни Отчета за дейността на АС за 2023 г., Годишния финансов отчет за 2023 г., Проекто-бюджета за 2024 г. и Отчетния доклад за 2023 г. на Контролен съвет на АК Бургас.