Уважаеми колеги,

Във връзка с т.21.1 от Правила на Адвокатски съвет – Бургас за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и особени представителства по ЗПП, ГПК и НПИ (приети с Решение №164, на заседание на Адвокатски съвет Бургас, проведено на 18.07.2019г., изменени с Решение №140 от 05.03.2020г.), напомняме, че Адвокатският съвет определя за служебни защитници по искания за осъществяване на правна помощ по смисъла на ЗПП и за особени представители по реда на ГПК и утвърждава месечните списъци с дежурни адвокати и резервни защитници, само адвокати, които са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА за заплащане на членския внос към Адвокатска колегия – Бургас и към ВАдС за месеца, предхождащ месеца с искането за определяне на адвокат.