НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

Уведомяваме Ви, че изискванията и условията за участие в изпитите за адвокати и младши адвокати са посочени в Наредба № 2 / 29.10.2004 г. на ВАС (https://www.vas.bg/bg/a/naredba-2-na-vas)

За предстоящата есенна сесия необходимите документи (писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, нотариално заверен препис от диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса. – чл. 9, ал.1 и 2 от Наредба № 2 на ВАС) следва да бъдат представени в канцеларията на Адвокатска колегия-Бургас до 15.09.2021 г.

Успех на всички кандидати!