Уважаеми колеги,


Адвокатски съвет Бургас организира на 27-28.09.2019 г. двудневен изнесен семинар на тема : „Ревизионно производство по ДОПК“ с подтеми :

  • Образуване на ревизионно производство. Съдържание, връчване и изменение на заповедта за възлагане на ревизия. Срок и място за провеждане на ревизията. Ревизия при особени случаи. Издаване на ревизионен доклад и ревизионен акт и тяхното връчване. Предварително обезпечаване на вземанията. Обжалване на ревизионния акт по административен ред. Съдебно обжалване на ревизионния акт- кратко въведение;
  • Ревизия на физическите лица. Определяне на паричните потоци – приходи и разходи. Формиране на данъчната основа – практически аспекти. Защита при незаконосъобразни действия на приходната администрация. Обжалване на ревизионни актове;
  • Избягване на двойното данъчно облагане, Хармонизиране на облагането с ДДС в рамките на ЕС. Източници на правото. Директива 2006/ 112/ ЕС на Съвета от 28 ноември 2006 относно общата система на ДДС. Решенията на СЕС по преюдициални запитвания. Принципи на правото като източник на европейското данъчно право. Освободени доставки – основно изключение от принципа на данъчния неутралитет. Служебно начало в съдебното производство по оспорване на административни актове. Особености на съдебното производство по оспорване на ревизионни актове. Ревизионно производство по особения ред на чл. 122 ДОПК, Европейски съд по преюдициални запитвания на наши съдилища, анализ на практиката на Европейския съд по данъчни дела, Данъчно национално право. Практика на Съда на Европейския съюз по данъчни производства - правен режим на облагането с ДДС. Съотношение между данъчното облагане и свободата на движение на стоки, услуги и капитали.

Мястото на провеждане на семинара и лектора ще бъдат съобщени допълнително.