УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

На 19.01.2021 г. Съдийската колегия, и на 18.02.2021г. Пленумът на Висшия съдебен съвет взеха решения, с които се приема модел за реорганизация на съдебните структури на районно ниво и Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво. Така се даде ход на реформа на съдебната карта на България.

Висшият адвокатски съвет изрази своето предварително становище относно тази фундаментална за правната система в България реформа, изхождайки от основното разбиране, че тя не трябва да бъде самоцелна, а трябва да гарантира правото на достъп до качествено правосъдие и защита на правата и интересите на гражданите и юридическите лица, които българската адвокатура е призвана да подпомага.

При вземането на решение за реорганизацията на съдебните структури на районно ниво, Висшият съдебен съвет направи избор между четири модела, разработени от съвета в рамките на поддейност 1.6. „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта" от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", а именно:

 • Вариант/Модел 1 – трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд.
 • Вариант/Модел 2 – обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район.
 • Вариант/Модел 3 – комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост.
 • Вариант/Модел 4 - Предвижда се промяна на родовата подсъдност на част от разглежданите от съдилищата дела, като съществуващата местна подсъдност ще остане непроменена.

Според представения модел , в районните съдилища ще се разглеждат следните граждански производства:

 • заповедни производства
 • дела по дежурство
 • обезпечения и обезпечения на доказателства
 • дела по СК,
 • дела по ЗЗДН
 • дела по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност)
 • дела а защита и възстановяване на нарушено владение
 • дела по установяване на факти
 • дела за обявяване на отсъствие или смърт
 • охранителни производства
 • производства по открито наследство
 • всички искове по чл.422 ГПК

Разглежданите наказателни производства ще са:

 • всички НАХД
 • всички НЧХД

·всички НЧД (с изключение на производствата по взимане и контрол на мярка за неотклонение и тези по контрол на актове в досъдебното производство подсъдни сега на окръжен съд).

Предвижда се обединяване на районни съдилища, като част от досега съществуващите органи на съдебна власт продължат да функционират като териториални отделения / 85 РС към РС в областните градове/ . Предвижда се съществено намаляване на броя на делата, които ще се разглеждат в районните съдилища. По отношение на ВКС не се предвижда промяна в броя и вида на разглежданите дела, като родовата подсъдност се променя само за окръжен и апелативен съд.

По същество моделът залага окръжните съдилища да се превърнат в основен първоинстанционен съд по граждански и наказателни дела .

Вменена е основна функция в цялата правораздавателна система на апелативните съдилища като основен въззив, за сметка на окръжните.

Уважаеми колеги,

Изхождайки от виждането, че от полза не само за ВСС, но и за цялото общество би било бъдещите анализи и разработки на пътната карта с плана за действие за реорганизация на съдебните структури на районно, окръжно и апелативно ниво да бъдат представяни и поставяни на предварително обсъждане и консултация с водещите правни общности и техните местни структури, за да се обезпечи и безпрепятственото протичане на евентуално предстоящия законодателен процес,

на свое заседание от 12 март 2021 г. ВАдС взе решение да се изиска мнението на Адвокатските Съвети на АК и на всеки един адвокат за реформата на съдебната карта.

Подготвихме въпросник, който предоставяме на Вашето внимание и анализът, от който ще предоставим на ВСС.

Молим всеки от Вас, който желае, в срок до 07 април 2021 год., да попълни приложената анкета.
Моля, кликнете тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26DKh_QB9jPolwH5tM2Ej5Bhn6cqk3hu19O0iXLGDG1sMVg/viewform?usp=sf_link


ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ