Адвокатският съвет - Бургас, на основание чл. 81, ал. 2, вр.ал.1 от Закона за адвокатурата свиква на 28 и 29 януари 2023 г. в 8.30 ч. редовно годишно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Бургас, което ще се проведе в гр.Бургас, ул.“Александровска“ №21, х-л „България“, зала 1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на адвокатския съвет през 2022г.;

2. Доклад на контролния съвет за 2022г.;

3. Отчет на дисциплинарния съд за 2022г.;

4. Приемане бюджета на Съвета на АК за 2023г.;

5. Обсъждане на предложението на Адвокатски съвет-Бургас за даване от Общото събрание на мандат за закупуване за нуждите на АК-Бургас на подходящ офис, при параметри и условия, определени по преценка на Адвокатския съвет, с оглед възможностите и нуждите на колегията.

6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2023г.;

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе в 9.30 часа същият ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите членове на колегията.