Съгласно решение на ВАС от 02.10.2015г. бе решено да се финализират преговорите с доставчиците на КЕП, като преди това се уточни приблизителната бройка на желаещите да получат електронен подпис.
След уточняване общия брой адвокати за страната и след одобряване окончателна цена, желаещите да получат КЕП ще трябва да попълнят предоставени от провайдъра бланки с необходимата информация. Това би могло да става при плащане на членски внос или при посещение на място на офис на провайдъра. Следва изработване на персонален КЕП, смарт-карта и четец. Плащането ще се извършва от адвокатските колегии на порции, като веднага след плащане съветът на колегията изпраща на ВАС списък с имена на адвокати за да бъде преведена платената сума. Възможно е споразумение между ВАС и адвокатските колегии в страната за поделяне в някаква пропорция на дължимата сума.
Икономически много по-изгодно е да се закупят КЕП с тригодишен срок, защото цената на едногодишните умножена по три е много висока.
Колегите които вече ползват КЕП също могат да декларират желание за получаване, след като изтече срокът на притежавания КЕП.
Предстои разширение на полето на прилагане на КЕП, който ще стане необходимост, както компютъра и GSM апарата.
Разходите за закупуване на КЕП трябва да бъдат предвидени в бюджета на ВАС за 2016 година, поради което следва да се действа с максимална експедитивност.