СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И АПИС ЕВРОПА

                                  

Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

на 21.06.2017 г. от 13.00 ч.

в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7

ПРОГРАМА:

12.30 ч. – регистрация, чаша кафе

Откриване:

Владислав СЛАВОВ – председател на Съюза на юристите в България

Васил ХРИСТОВИЧ – управител на АПИС

Лектори:

• Елена ДИМОВА, експерт по Закона за обществените поръчки

Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по Закона за обществените поръчки

Участието не се заплаща. Ако желаете да посетите семинара, e необходима предварителна регистрация тук или да се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27.

Предварителни въпроси по темата можете да зададете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При невъзможност да посетите семинара, можете да го проследите по Интернет в реално време на: http://tv.apis.bg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опорни точки на семинара:

Практически проблеми при планирането и подготовката на обществените поръчки – избор на вида на процедурата; стойностни прагове; методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки; разделяне на обществени поръчки; обособените позиции; особености на различните видове процедури за възлагане; събиране на оферти с обява; покана до определени лица; директно възлагане. Подготовка на процедурите - пазарни консултации; документи за обществената поръчка и достъп до тях; определяне на техническите спецификации; критерии за възлагане на поръчките.

Изисквания към кандидатите и участниците - лично състояние – основания за задължително и незадължително отстраняване. Мерки за надеждност. Доказване; критерии за подбор. Доказване на съответствието с критериите за подбор; използване на капацитета на трети лица; подизпълнители; изисквания към обединенията; деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор – ЕЕДОП; срокове за подаване на оферти/заявления за участие; комплектоване на офертите/заявленията за участие. Мостри. Допускани грешки от възложителите.

Провеждане и приключване на процедурите – практически аспекти - правила за обмен на информация; връчване на решенията; изменение на условията на процедурата; разяснения по условията на процедурата; заявяване на участие; комисия – състав и изисквания; разглеждане на заявления за участие и оферти; приемане на работата на комисията; определяне на изпълнител на обществената поръчка; прекратяване на процедурата. Сключване и изменение на договор за обществена поръчка. Договор за подизпълнение. Гаранции.

Производство по обжалване – съществени моменти от процедурата по обжалване - актове, подлежащи на обжалване; срокове, правен интерес; образуване на производство. Отказ от образуване на производство; разглеждане на жалбата; права и задължения на страните; временна мярка. Предварително изпълнение; актове на КЗК. Последици. Разноски; обжалване на актовете на КЗК пред ВАС. Актуална практика на КЗК и ВАС. Видове предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Последващ контрол и административно наказателна отговорност – състави на административни нарушения и размер на наказанията.