Съвместен семинар на

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  – БУРГАС


„ АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА“


Лектор: Валентина Бакалова – адвокат от САК
13.04.2019 г. гр. Бургас


09.30 – 11.00  Общ преглед  на промените в Закона за устройство на територията,
обнародвани през 2019г.  Материалноправни и процесуалноправни
изменения. Очаквани промени в подзаконовата нормативна уредба.
Действие на измененията по отношение на висящите производства.
Анализ на преходните и заключителни разпоредби.
11.00– 11.30  Кафе – пауза
11.30 – 13.00  Сервитути и ограничения на собствеността  - разграничения.
Прокарване на линейни мрежи на водоснабдяването и канализацията
през частни имоти по реда на ЗУТ. Линейни енергийни мрежи по Закона
за енергетиката.
Защита на правото на собственост на частноправните субекти при
отчуждаване и/или ограничаване на правото на собственост върху
поземлените имоти въз основа на  влязъл в сила подробен устройствен
план.
13.00 – 14.00  Обяд
14.00 – 15.30  Изменения в реда за определяне на условията за присъединяване на
новите строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура; „Служебни визи“ по чл. 140а (нов) ЗУТ.
Защита на заинтересованите лица при определяне на условията за
присъединяване на нови строежи към общите мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Обжалване на разрешенията за строеж по съдебен ред.  Проверка на
издаденото разрешение за строеж по реда на чл. 156 ЗУТ.
15,30 – 16,00   Кафе пауза
16,00 – 17,00   Взаимодействие между промените в ЗУТ и измененията и допълненията
в други закони, приети през 2018 г. (Закон за енергетиката, Закон за
горите, Закон за местните данъци и такси).
Дискусия.