ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ- БУРГАС

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОС НА АДВОКАТИТЕ,

ОБЯВЕН ЗА 28 и 29.01. 2017 г.

РЕШЕНИЕ№1/ 13.01.2017 г.

Приема отвода депозиран от адвокат Анна Стоянова Димитрова.

ОБЯВЯВА окончателен списък на кандидатите за делегати от Адвокатска колегия- Бургас за Общото събрание на адвокатите в страната, допуснати до избор, обявен за 28 и 29.01.2017 година, както следва:

      

КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 1. адв. Иванка Димитрова Синигерова- Русинова, с юридически стаж 18 г. 2 м., от които 18 г. и 2 м. адвокатски
 2. адв. Христо Харалампиев Спиров, с юридически стаж 37 г. 2 м., от които 37 г. 2 м. адвокатски
 3. адв. Димчо Кънчев Тодоров, юридически стаж 20 г., от които 19 г. адвокатски
 4. адв.Юрий Дончев Бошнаков, с юридически стаж 24 години и 5 месеца, от които адвокатски стаж- 24 г. 5 м.
 5. адв. Александър Савов Даскалов, с юридически стаж 35 г.10 м., от които 33 г.10 м.адвокатски
 6. адв.Радостин Димитров Станчев, с юридически стаж 30г. , от които адвокатски стаж- 30 г.
 7. адв. Христофор Иванов Кондев, с юридически стаж 37 г., от които адвокатски стаж 23 г.
 8. адв. Калин Борисов Коцев, с юридически стаж 37 г., от които адвокатски стаж- 23 г.
 9. адв. Тодор Досев Досев, с юридически стаж 30 г., от които 23 г. адвокатски стаж
 10. адв. Костан Киров Тончев, с юридически стаж 16 г., от които адвокатски стаж- 11 г.9 м.
 11. адв. Павлина Димитрова Темелкова, с юридически стаж 35 г., от които адвокатски стаж- 29 г.
 12. адв. Мима Петкова Кънева, с юридически стаж 28 г.2 м., от които адвокатски стаж- 28 г. 2 м.
 13. адв. Сава Колев Каров, с юридически стаж 16 г.3 м., от които адвокатски стаж- 16 г. 3 м.
 14. адв. Явор Иванов Михов, с юридически стаж 35 г., от които адвокатски стаж- 35 г.
 15. адв. Светлана Несторова Проданова, с юридически стаж 38 г., от които адвокатски- 20 години
 16. адв. Камен Чанев Кънев, с юридически стаж 40 г., от които адвокатски- 20 г.8 м.
 17. адв. Манол Емилов Чакъров, с юридически стаж 13 г. 6 м., от които адвокатски- 13г. 6 м.
 18. адв. Недялка Атанасова Божилова- Арабова, с юридически стаж 11 г. 9 м., от които адвокатски- 11 г 9 м.
 19. адв. Радка Николова Кошничарова, с юридически стаж 37г., от които адвокатски стаж- 20г.5 м.
 20. адв. Камелия Благоева Коцева, с юридически стаж 39 г., от които 29 г. адвокатски стаж
 21. адв. Анна Василева Мадевова, с юридически стаж 14г., от които адвокатски стаж- 14 г.
 22. адв.Бойчо Иванов Боев, с юридически стаж 25г., от които адвокатски- 23г.2м.
 23. адв.Росен Димитров Русев, с юридически стаж 7г., от които адвокатски стаж- 7 г.
 24. адв. Николета Георгиева Метева, с юридически стаж 7 г., от които адвокатски стаж 7 г.
 25. адв.Ненчо Недялков Драгнев, с юридически стаж 16 г. 6 м., адвокатски стаж 16 г.6 м.
 26. адв.Татяна Любомирова Иванова, с юридически стаж 17 г., от които адвокатски стаж- 12 г. 8м.
 27. адв.Здравко Костов Костов, с юридически стаж 5г.6м., адвокатски стаж- 5г. 6м.
 28. адв.Калоян Владимиров Кръстевич, с юридически стаж 10 г.5м., адвокатски стаж- 10г.5м.
 29. адв.Момчил Николов Момчилов, с юридически стаж 16г., адвокатски стаж- 14 г.
 30. адв.Иван Тодоров Бандрамалиев, с юридически стаж 2 г.5 м., адвокатски стаж- 2г. 5 м.
 31. адв.Георги Ванев Стоянов, с юридически стаж 2 г. 2 м., адвокатски стаж- 2г. 2 м.
 32. адв.Назифе Кенан Исмаил, с юридически стаж 1г. 10 м., адвокатски стаж- 1г. 10м.
 33. адв.Петя Господинова Колева, с юридически стаж 14г., адвокатски стаж- 14г.
 34. адв.Елена Иванова Топузанова- Жекова, с юридически стаж 14 години, от които адвокатски стаж- 13г.9 м.
 35. адв.Златина Георгиева Кралева, с юридически стаж 16г.3м., адвокатски стаж- 16г. 3 м.
 36. адв.Добромира Полименова Полименова, с юридически стаж 18 г., от които 7г. 8 м.- адвокатски стаж
 37. адв.Светлана Добринчева Добрева- Желева, с юридически стаж 19 г. 3 м., адвокатски стаж- 19 г.3м.
 38. адв.Мариана Стефанова Трифонова, с юридически стаж 18 г., адвокатски стаж- 18г.
 39. адв.Валентина Николова Стоянова, с юридически стаж 18 г., адвокатски стаж- 18 г.
 40. адв. Румяна Димитрова Недялкова- Николова, с юридически стаж 18, адвокатски стаж- 17 г.
 41. адв. Марио Михайлов Марков, с юридически стаж 16г., адвокатски стаж- 16 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИК:.......................

ЧЛЕНОВЕ: 1............................

2..........................