РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Изх. № 15/ 10.01.2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АК

БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Приложено Ви изпращам информация за Международната програма за сътрудничество за адвокати за 2017 г., която Немската Фондация за международно правно сътрудничество/ IRZ/ ще организира в сътрудничество с Немската федерална адвокатура / Bundesrechtsanwaltskammer/ и Немската адвокатска асоциация/Deutscher Anwaltverein /.

Програмата се отнася за млади адвокати/ максимум до 35 години/, които са активни в областта на гражданското и търговското право. Предпочитат се адвокати, които имат няколко години професионална практика. Много добро владеене на немски език е задължително. Кандидатите трябва да са готови да издържат тест по езика, ако това бъде поискано от Немската Фондация зае международно правно сътрудничество.

Програмата се отнася до адвокати :

 • които работят за немски правни кантори или за адвокатски кантори, които са клонове на базирани в Германия адвокатски кантори или действат от името на немска адвокатска кантора.
 • които работят за адвокатски кантори, чиито офиси са в Германия.
 • които работят за адвокатска кантора, която е партньорски офис на базирана в Германия адвокатска кантора.

Едно място в програмата е определено за български адвокат.

Евентуалното отпускане на второ място зависи от броя на кандидатите за програмата от другите страни и от броя на отпуснатите места.

ПРОГРАМА:

27 август 2017г.- Пристигане в Кьонингвинтер, близо до Бон

28 август- 4 септември 2017 г. –Уводен семинар в Кьонингвинтер

6 септември- 29 септември 2017 г. – Сътрудничество в немска адвокатска кантора

30 септември- 2 октомври 2017 г. – Семинар за оценяване, в Кьонингвинтер

3 октомври- Отпътуване

Организаторите покриват следните разноски:

 • храна и настаняване по време на семинарите в Кьонингвинтер;
 • пътни разноски от Кьонингвинтер до мястото на сътрудничество с кантората и обратно до Кьонингвинтер;
 • здравна застраховка, покриваща лечението за акутни / остри/ заболявания по време на престоя.

Пътните разходи до и от Кьонингвинтер в началото и в края на програмата са за сметка на участниците.

За цялото време на програмата се осигурява еднократна стипендия в размер на 550 евро за всеки допуснат до участие кандидат. Отпуснатата стипендия не е достатъчна за пребиваването на участниците и те трябва също да си осигурят допълнителни средства за лични нужди.

Ако по някаква причина от страна на участниците се възпрепятства успешното завършване на програмата, организаторите си запазват правото да изискат прекратяване на програмата и престоя им и в този случай участниците заплащат сами транспортните си разходи при предварителното отпътуване.

Висшият адвокатски съвет ще проведе изпит по немски език на кандидатите за участие в Програмата на 14. Март. 2017 г., в сградата на ВАС, гр. София, ул. „ Цар Калоян” № 1 А.

За целта е необходимо да бъдат изпратени от колегията следните документи, представени от кандидатите желаещи да участват в Програмата :

 • молба
 • автобиография на български и немски език
 • мотивационно писмо на български и немски език
 • документ за владеене на езика
 • удостоверение от Адвокатската колегия, че кандидатът е вписан и към момента упражнява професията в съответната колегия

Документите трябва да бъдат в канцеларията на Висшия адвокатски съвет най – късно до 9 март 2017 г.