ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ OT АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС НА 5  ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ

№ 3

Бургас,  5  февруари 2017 година

1.Обявяване на резултатите от проведения допълнителен избор на 05.02.2017 г. за 11 /единадесет/ делегати от АК Бургас за общото събрание на адвокатите в страната.

2. Обявяване на окончателните резултати за избор на необходимите 18 /осемнадесет/ делегати от АК Бургас за общото събрание на адвокатите в страната.

Р  Е  Ш  И:

По първа точка от дневния ред:

ОБЯВЯВА за избрани 11 /единадесет/ делегати при проведен допълнителен избор за делегати на 05.02.2017 г. от адвокатска колегия Бургас за общо събрание на адвокатите в страната:

Брой гласували: 201 /от които 67 адвокати гласували като пълномощници/

Брой действителни бюлетини – 189

Брой недействителни бюлетини – 12

Избрани на допълнителния избор делегати:

1. Ненчо Недялков Драгнев – 109 гласа

2. Добромира ПолименоваПолименова – 94 гласа

3. Момчил Николов Момчилов – 92 гласа

4. Здравко Костов Костов – 88 гласа

5. Петя Господинова Колева – 86 гласа

6. Иван Тодоров Бандрамалиев – 86 гласа

7. Тодор Досев Досев – 83 гласа

8. Анна Василева Мадевова – 81 гласа

9. Елена Иванова Топузанова-Жекова – 81 гласа

10. Назифе Кенан Исмаил – 75 гласа

11. Александър Савов Даскалов – 67 гласа

По втора точка от дневния ред:

ОБЯВЯВА за избрани необходимите 18 /осемнадесет/ делегати от адвокатска колегия Бургас за общо събрание на адвокатите в страната:

1.Ненчо Недялков Драгнев – 109 броя действителни гласове

2.Юрий Дончев Бошнаков -   95 броя действителни гласове

3.Добромира Полименова Полименова -94 броя действителни гласове

4. Манол Емилов Чакъров - 94 броя действителни гласове

5.Момчил Николов Момчилов – 92 броя действителни гласове

6.Иванка Димитрова Синигерова –Русинова – 91 броя действителни гласове

7.Здравко Костов Костов – 88 броя действителни гласове

8. Христофор Иванов Кондев – 88 броя действителни гласове

9. Петя Господинова Колева – 86 броя действителни гласове

10.Иван Тодоров Бандрамалиев – 86 броя действителни гласове

11.Татяна Любомирова Иванова- 84 броя действителни гласове

12. Христо Харалампиев Спиров- 84 броя действителни гласове

13. Тодор Досев Досев – 83 броя действителни гласове

14. Калоян Владимиров Кръстевич – 82 броя действителни гласове

15.Анна Василева Мадевова – 81 броя действителни гласове

16. Елена Иванова Топузанова-Жекова- 81 броя действителни гласове

17. Назифе Кенан Исмаил- 75 броя действителни гласове

18. Александър Савов Даскалов – 67 броя действителни гласове

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяванетому, пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл.7, ал.1-4 от ЗА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИК:………………….

ЧЛЕНОВЕ: 1.………………….

2.………………….