В заседанието си на 23.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет прие " Въпросник по проблемите в уредбата в ГПК"

Желаещите да изразят становище по посочените във въпросника проблеми могат да изпратят предложенията си в Адвокатския съвет най- късно до 17.07.2017 година.

ВЪПРОСНИК ПО

ПРОБЛЕМИТЕ В УРЕДБАТА В ГПК

          

  1. Посочете проблеми в уредбата на Обща част на ГПК като конкретизирате в какво се изразяват те:

  1. Проблеми в уредбата на призоваването:

   …………………………………………………………………

   …………………………………………………………………

  2. Относно начина на определяне на държавните такси:

   ………………………………………………………………....

   ………………………………………………………………....

  3. Относно начина на определяне на отговорността за разноски

   ………………………………………………………………....

   ………………………………………………………………....

  4. Назначаване на особен представител

              ………………………………………………………………....

               ………………………………………………………………....

   1.5.Други:

               ………………………………………………………………....

              ………………………………………………………………....

              ………………………………………………………………....

             

  1. Проблеми в уредбата на исковото производство:

2.1. Относно подсъдността:

………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

           2.2. Проблеми в уредбата на ранните преклузии на факти:

………………………………………………………………....

           ………………………………………………………………....

           2.3. Преклузиите на възражения

………………………………………………………………....

           ………………………………………………………………....

           2.4. Преклузиите на докзателства.

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

     2.5. Неприсъствените решения и защитата срещу тях:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

3.Проблеми във въззивното производство

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

           4. Проблеми на касационното производство:

           4.1. Достъпа до касация и приложното поле на касационното производство:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

                      

           4.2. Задължителната сила на решенията на ВКС по чл. 290 ГПК:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

          4.3. Невъзможността необоснованите съдебни решения да бъдат допуснати до  касационен контрол ако не са налице предпоставките по чл. 280 ГПК:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

     4.4. Други проблеми:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

5. Проблеми на особените искови производства:

          5.1. Ранните преклузии и кратките срокове по търговските спорове

           …………………………………………………………………..

……………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     5.2.Ранните преклузии по останалите особени искови производства

     …………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………….

           5.3. Недостатъчно детайлна уредба на колективните искове

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

           5.4. Други:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

6. Проблеми на обезпечителното производство:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

7. Проблеми на изпълнителното производство:

            7.1. Проблеми в уредбата на заповедното производство:

7.1.1. Относно систематичното място на заповедното производство в ГПК:

………………………………………………………………....

     7.1.2. Относно подсъдността на заповедното производство:

      ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

7.1.3. Относно основанията по чл. 417 ГПК:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

7.1.4. Относно основанията за спиране на допуснатото незабавно изпълнение на заповеди за изпълнение, основани на документ по чл. 417 ГПК:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

7.1.5. Относно исковото производство по чл. 422 ГПК:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

7.1.6. Други:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

7.2. Относно изпълнителния процес:

            7.2.1. Относно местната компетентност на съдебните изпълнители:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

            7.2.2. Относно обжалваемостта на актове и действия на съдебния изпълнител:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

           7.2.3. Относно изпълнителните способи и несеквестируемостта:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

           7.2.4. Относно действието на възбраната и запора и тяхното заличаване:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

           7.2.5. Други:……………………………………………………

8. Проблеми на охранителните производства:

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....

………………………………………………………………....

     ………………………………………………………………....