УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

                Във Висшия адвокатски съвет постъпиха сигнали от адвокати от различни адвокатски колегии за незаконосъобразна практика на отделни частни съдебни изпълнители, които в нарушение на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, отказват достъп до дела за извършване на справки, освен ако адвокатът се легитимира с адвокатска карта и с пълномощно от страна по делото. Висшият адвокатски съвет отправи писмено искане до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители за вземане на отношение по поставения въпрос и преустановяване на тази незаконосъобразна практика, като изложи подробно писмено становище по въпроса защо адвокатите имат право да извършват справки по изпълнителни дела само като удостоверят качеството си на адвокат. По този повод на 14.06.2017 г. беше проведена официална среща между членове на Висшия адвокатски съвет и членове на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. В дух на взаимно разбирателство и уважение, Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители приема възможността адвокатите да извършват справки по дела само като удостоверят качеството си на адвокат по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Висшият адвокатски съвет изразява становище, че няма да се толерира недобросъвестно упражняване на процесуални права по изпълнителни дела на отделни адвокати. Като резултат от проведените обсъждания представителите на Висшия адвокатски съвет и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители се обединиха около разбирането, че за извършване на справки по изпълнителни дела от адвокати е достатъчно легитимирането като адвокат, без да се представя конкретно пълномощно от страна по делото, по което извършва справката. В този смисъл е взетото от Съвета на Камарата на ЧСИ решение от 21.06.2017 г., с което се препоръчва на частните съдебни изпълнители в дейността си да не препятстват адвокатите да упражняват правата си по реда на чл. 31, ал. 1 ЗА. В този смисъл е и взетото решение на Висшия адвокатски съвет от 23.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет се обръща към всички адвокати, за да ги информира за постигнатото общо разбиране между Висшия адвокатски съвет и Съвета на Камарата на ЧСИ по въпроса и да напомни на всички колеги адвокати, че упражняването на правата по чл. 31, ал. 1 ЗА следва да бъде извършвано добросъвестно при спазване на изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Висшият адвокатски съвет счита, че както адвокатурата изисква от останалите правни професии да зачитат правата на адвокатите, така и адвокатите следва да упражняват правата си добросъвестно и с уважение към представителите на останалите правни професии. Адвокатите, заедно е останалите правни професии - съдии, прокурори, съдебни изпълнители, нотариуси, представляват правното общество на страната, което стои в основата на правовата държава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИСШ АДВ.СЪВЕТ:/П/ РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА