EСЕННИ СЕМИНАРИ – 2017 г., организирани от Софийски адвокатски съвет     СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 14.09.2017 – 17.09.2017 г., с. Лозенец, Почивна станция на САК                14.09.2017 г.  -           Настаняване и регистрация на участниците              15.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в правото на ЕС - взаимно признаване на актове в наказателното производство,             Лектор: Христо Христев, адвокат от САК, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“                       16.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Справедливият процес в практиката на Европейския съд по правата на човека и българските съдилища по наказателни дела. Някои аспекти на последните изменения на НПК.            Лектор: Мирослава Тодорова, съдия в Софийски градски съд              17.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Наказателноправни аспекти на "лекарската грешка". Българска и европейска съдебна практика            Лектор: Мария Петрова, адвокат от САК       СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ   21.09.2017 – 24.09.2017 г., с. Лозенец, Почивна станция на САК               21.09.2017 г.  - Настаняване и регистрация на участниците              22.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС.            Лектор: Красимир Влахов, съдия, Заместник-председател на ВКС, Председател на Гражданско отделение на ВКС                                    23.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.            Лектор: доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС              24.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.            Пролбеми на въззивното производство. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното производство.            Лектори:       доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС                                    Красимир Влахов, съдия, заместник председател на ВКС и председател на Гражданско отделение на ВКС     ТАКСА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР - 30,00 лева За контакт - 0889 434311 адвокат Сава Каров, гр. Бургас,ул. "Пиротска" № 26.