П О  К  А  Н  А

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ- БУРГАС, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква редовно Общо събрание на адвокатите при Бургаската Адвокатска колегия на 27 И 28 януари 2018 година, в 8.30 часа, в сградата на Съдебна палата- Бургас, етаж първи, зала № 2,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2017 година

2.Доклад на Контролния съвет

3.Отчет на Дисциплинарния съд за 2017 година

4.Приемане Бюджет на Съвета на адвокатската колегията за финансовата 2018 година

5.Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

При липса на кворум, на основание чл. 81 ал. 4 ЗАдв. събранието ще се проведе в 9.30 часа същия ден, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията.