ПРОТОКОЛ 11

         Днес, 24.11.2017 година, на основание чл. 101 ал. 1 от Закона за адвокатурата се проведе съвместно заседание на Адвокатски съвет- Бургас, Контролен съвет и Дисциплинарен  съд при Адвокатска колегия- Бургас.

         Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Определяне състава на Комисия – основни и резервни членове, за провеждане избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

         Във връзка с провеждане на избор за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната , който ще се проведе на 27.01.2018 година в зала № 2, етаж 1 на Окръжен съд- Бургас, се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

         На основание чл. 101 ал. 1 и ал. 2 от Закона за адвокатурата ИЗБИРА  комисия за провеждане на избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, в състав:

 1. ТАНЯ СЛАВОВА ЦВЕТАНОВА - Председател

  и членове:

  2. ЖИВКО КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ       

  3. СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА АХМЕДОВА

         РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА БИЛЯНОВА, ТРЕНДАФИЛКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА, ИВАНКА МАРИНОВА КИРЯЗОВА

           След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

  Председател АС:/ п/

  Председател КС:/ п/

  Председател ДС:/п/