АПЕЛАТИВЕН СЪД- БУРГАС

\r\n

ЗАПОВЕД

\r\n

№ АД- 06- 234/ 19.12.2017 г.

\r\n

            Във връзка  с чл. 77 – 79 от глава Тринадесета „ Достъп до информация” от Правилник за администрацията в съдилищата/ обн. ДВ бр. 68 от 22.08.2017 г., всила от 22.08.2017 г./ и на основание чл. 106, ал. 1 т. 1 и т. 13 от Закон за съдебната власт

\r\n

ЗАПОВЯДВАМ:

\r\n
  \r\n
 1. Съдебните деловодители в Апелативен съд- Бургас да предоставят свободен достъп до информация по дела, копия / преписи/ от книжа, с предимство, както и справки по дела на всеки адвокат, включително на адвокат, който не е упълномощен представител на страна по делото, в качеството му на адвокат, предвид правото му на достъп до информацията по делата, съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата.
 2. \r\n
\r\n

Да се спазва разпоредбата на чл. 77 ал. 3 от ПАС- „ Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по канкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.”

\r\n
  \r\n
 1. Достъп до информация по делата и копия / преписи/ от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията- докладчик.
 2. \r\n
\r\n

За целта по т. 2 съдебният служител предоставя на адвоката образец на молба- Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед

\r\n
  \r\n
 1. Преди предоставяне на достъп до информация по дела и/ или на копия от приложени към делото книжа, съдебният служител задължително извършва проверка на представената от адвоката карта за наличието на холограмен стикер.
 2. \r\n
\r\n

Служителят извършва и справка по електронен път в Регистър на българската адвокатура относно обстоятелството, че адвоката е вписан в адвокатска колегия и към момента не е лишен от адвокатски права. Проверката се отразява от служителя в молбата и се удостоверява с подпис.

\r\n
  \r\n
 1. Молбата по т.2 се докладва на съответния съдия  докладчик, а в негово отсъствие докладването е по реда на т. V от Заповед № АД- 06- 232/ 31. 10. 2016 г. на Административния ръководител- Председател на Апелативен съд- Бургас, след което се прилага към делото.
 2. \r\n
 3. При писмено заявление служителите издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най- късно на следващия ден, след разпореждане на съдията- докладчик.
 4. \r\n
 5. Адвокатите, които не са упълномощени от страна по делото, аналогично на страните и техните представители, се запознават с делата в помещенията на деловодствата на съда или в адвокатската стая, след като попълнят контролбния лист, отпечатан на задната корица на делото.
 6. \r\n
 7. Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и Тарифа № 1 към закона за държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието./ чл. 79 от ПАС/.
 8. \r\n
\r\n

Настоящата заповед да бъде сведена срещу подпис до знанието на съдебните деловодители, съдебните секретари и съдебния статистик, за изпълнение, както и съдебния администратор и ръководител сектор, за сведение, като бъде публикувана във вътрешната електронна мрежова папка на служителите.

\r\n

\r\n

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

\r\n

Адм. ръководител

\r\n

Председател на Апелативен съд- Бургас

\r\n

Копие на заповедта можете да свалите от тук

\r\n

Образец на Приложение 1 /молба до съдия докладчик/ можете да свалите от тук