ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Д Е К Л А Р А Ц ИЯ

От Съвет на Адвокатска колегия гр.Бургас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уведомени сме, че на редовно заседание на 12.01.2018 г., Висшият адвокатски съвет е приел решение за увеличаване ежемесечната вноска, дължима към бюджета на Висшия адвокатски съвет от 10.00 лв на 20.00 лв.

Категоричното ни становище е, че решението няма икономическа обосновка. Негативните последици от приемането му ще рефлектират пряко върху всеки отделен адвокат, Адвокатските съвети в цялата страна и в частност върху Съвета на Адвокатска колегия град Бургас. Недопустимо е адвоката да заплаща повече членски внос на Висшия адвокатски съвет, отколкото на собствената си колегия – тази, която осъществява прякото оперативно ръководство и се нуждае от повече средства.

Считаме, че приемането на това решение следваше да бъде предхождано от обсъждане в Адвокатските съвети в страната и/или на Общи събрания на съответните адвокатски колегии и на последваща среща на Председателите на Адвокатски съвети.

Макар нормативната уредба в чл.122 от Закона за адвокатурата да е много лаконична по отношение правомощията на Висшия адвокатски съвет, то считаме, че основното задължение на този орган е да обединява адвокатурата, а не да я разделя, още по-малко да се противопоставя на редовите си членове.

С настоящата Ви уточняваме, че Адвокатските съвети по места не са длъжни да администрират плащанията на членския внос към Висшия адвокатски съвет.

В заключение настояваме да се проведе среща на членовете на Висшия адвокатски съвет с Председателите на Адвокатски колегии в страната, на която да се обсъди вариант за изход от създадената ситуация. Предлагаме това да стане на 16.02.2018 г. или 17.02.2018 г., които дати са определени след предварително съгласуване с всички заинтересовани Председатели на Адвокатски колегии в страната.

Настоящата декларация е приета с Решение 4.3. ,Протокол № 1 от 25.01.2018 г. от заседанието на Адвокатски съвет – Бургас

                                       АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БУРГАС